Notice: Undefined variable: options in /wp-content/plugins/hs-social-media-buttons/inc/front-end-head.php on line 7

Normy i przepisy

Wszystkie prace i pomiary wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami i

przepisami:

 

PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1:

Miejsca pracy we wnętrzach,

 

PN-E-04040-03:1983 Pomiary fotometryczne i radiometryczne – Pomiar natężenia oświetlenia,

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz.94 z późn.

zm.),

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 tekst jednolity),

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973),

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1156),

 

Wymagania branżowe i technologiczne zależne od specyfiki realizowanych procesów technologicznych i stanowisk pracy.

AUDYT OŚWIETLENIA